Ventilatory.net - ventilátory a díly pro vzduchotechniku

Nákupní košík je prázdný

Možnosti

Průtok vzduchu [m3/hod]:
47 6500 47 až 6500
Rozměr potrubí
 1. 1000x500 mm (3)
 2. 400x200 mm (3)
 3. 500x250 mm (3)
 4. 500x300 mm (3)
 5. 600x300 mm (3)
 6. 600x350 mm (3)
 7. 700x400 mm (3)
 8. 800x500 mm (3)
Skrýt Zobrazit další
Cena
0 Kč 504152 Kč 0 Kč až 504152 Kč
Napětí
 1. 12V (2)
 2. 230V (102)
 3. 400V (18)
Zvýraznění
 1. Doprava zdarma (33)
 2. Eco (4)
Průměr potrubí
 1. 100 mm (4)
 2. 125 mm (6)
 3. 150 mm (24)
 4. 160 mm (7)
 5. 200 mm (10)
 6. 250 mm (12)
 7. 315 mm (10)
 8. 355 mm (3)
 9. 400 mm (6)
 10. 450 mm (10)
 11. 500 mm (6)
Skrýt Zobrazit další
Typ ohřevu
 1. bez ohřevu (13)
 2. bez ohřevu s chlazením (5)
 3. elektrický ohřev (22)
 4. vodní ohřev (11)
Odebírat RSS zdroj

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky jsou určené k zajištění kvalitního trvalého i nárazového větrání objektů. Systémy s vysokou účinností rekuperace. Při běžném provozu není ve většině případů nutné další ohřívání přiváděného vzduhu. Samozřejmostí je filtrace přiváděného vzduchu. Možnost úpravy teploty přiváděného vzduchu pomocí systému zemního registru - ochlazování pro letní období nebo ohřívání pro zimní období (systém bez dalších provozních nákladů). Rekuperační jednotky jsou ovladatelné od základního vypínače až po plně automatické regulační systémy s možností volby výkonu, týdenního časového nastavení apod. Rekuperační jednotky jsou vyráběny v malých rozměrech s variabilitou umístění, protihlukovou izolací a minimálními provozními náklady.

 


Rekuperační jednotky, rekuperátory a rotační výmeníky jsou zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Jsou určeny k doprave vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit provozní poruchy výměníku nebo ventilátoru.

Transport a manipulace

Při dopravě a manipulaci s rekuperačními jednotkami je možné jednotku a její díly zdvihat pouze na transportní paletě nebo v přepravním obalu. Na ložné ploše dopravního prostředku musí být jednotky a jejich díly, případně montážní sestavy dostatečne zajišteny proti posunutí a převrhnutí. Při nakládání a skládání vysokozdvižným vozíkem je třeba zdvihat transportní díly za dopravní paletu. Vyžaduje se opatrná manipulace. Při zvedání jeřábem je nutné provlečení lan dopravní paletou a vyvážení transportovaného dílu. Lana nad komorou musí být rozepřena tak, aby komoru nestlačila. Rozpěrky mohou být vytvorené též jako latení na hranách komory.

Skladování

Rekuperační jednotky se uskladňují podle druhu obalu ve skladech podle CSN EN 60721-3-1 „Klasifikace prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametru prostředí a jejich stupně přísnosti – Oddíl 1: Skladování“. Jednotky balené do PE folie je třeba skladovat ve skladech typu IE11. Pro uskladnění pod přístreškem, ve skladu typu IE13, ale fauna a flora zanedbatelná, je třeba predem dohodnout balení do PE folie, lepenky, latení na hranách a přepáskování.

Instalace zařízení smí provádět výhradně odborná montážní firma s oprávnením dle živnostenského zákona.

Před zahájením montáže je treba zkontrolovat:

• kompletnost dodávky
• neporušenost dopravou a skladováním
• otáčivost obežných kol a pohyblivých dílu
• pohyblivost klapek (jsou-li součástí)
• stavební připravenost
• parametry napětové soustavy
• tlak a teplotu topných a chladících médií
Všechny zjištené závady je nutno bezpodmínečně před montáží odstranit.

Uložení jednotek

Jednotky jsou určené k montáži na pevnou podložku, k montáži na stěnu, některá provedení je možno použít k zavěšení pod strop. Rekuperační jednotky výrobcem schválené k zavěšení se zavěšují pouze na doporučené závesy (úchyty). Spojení úchytu se stropní konstrukcí se provede pozinkovanými závitovými tyčemi M8 do ocelové kotvy. Závitové tyče a kotvy nejsou součástí dodávky jednotek. Je nutné dodržet vodorovnost zavěšení rekuperační jednotky, respektive cca 5% spád ve směru odtoku kondenzátu. Kotvy pro uchycení na stěnu nejsou součástí jednotky. Rekuperační jednotky vybavené odtokem kondenzátu musí být umísteny tak, aby případná havárie (např. zamrznutí výměníku či nefunkčnost odtoku kondenzátu) nezpůsobila žádné škody. Doporučeno je umístění ve strojovně s vodotěsnou podlahou a gulou.

Odstup jednotek

Pro jednotky namontované na podlaze, stěně nebo zavěšené pod strop musí být zajišteny odstupy od jiných předmětů na spodní straně (stran a obsluhy) minimálně v takových vzdálenostech, aby bylo možno otevírat revizní víka, provádět pravidelné revize, čistit a vyměňovat filtry a vykonávat běžnou údržbu.

Připojení na vzduchovody

Připojení potrubí k jednotkám je nutno provést tak, aby je potrubí svou hmotností nezatežovalo nebo nedeformovalo, a aby jednotky nepřenášely mechanické zatížení z potrubí. Pro zabránění přenosu chvění z jednotek na vzduchovody je nutno vždy použít pružné spojky nebo manžety, jednotky je doporučeno montovat na izolátory chvení.

Elektrická instalace a bezpečnost

Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu prezkoušejte neporušenost a funkčnost zařízení. Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 122002 a ostatních souvisejících předpisů. U jednotek, jejichž ventilátory jsou vybaveny termopojistkou ve vinutí, která není zapojena prímo do serie s motorem, je nutno tuto pojistku vždy zapojit do ovládacího obvodu ventilátoru (cívka stykace). U ventilátoru, které nejsou vybaveny termopojistkou ve vinutí je nutno vždy použít motorovou ochranu nastavenou na maximální provozní proud ventilátoru nebo použít nadproudové relé nastavené na maximální provozní proud vcetne príslušných spínacích obvodu. Pri jakékoliv revizní ci servisní cinnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické síte. Pripojení a uzemnení elektrického zarízení musí vyhovovat zejména CSN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54. Práce smí provádet pouze pracovník s odbornou kvalifi kací dle CSN 343205 a vyhlášky c. 50-51/1979 Sb.

Kabelové přípojky

Přípojka elektrického proudu k rekuperačním jednotkám musí být provedena ohebným kabelem skrz průchodku v panelu. Není-li rozvaděč v blízkosti jednotky, doporučuje se rekuperační jednotky připojovat přes servisní vypínač umístěný v dosahu jednotky.

Ochrana neživých částí

Ochrana se zajistí vodivým propojením vzduchotechnického potrubí a ostatních vodivých neživých částí s jednotkou. K tomu účelu slouží zalisovací matice oznacené symbolem uzemnění.

Připojení odtoku kondenzátu

Odtoky kondenzátu musí být připojeny do kanalizace přes sifony. Sifon musí být umístěn přímo u rekuperační jednotky. Výška vodního sloupce v sifonu musí být minimálne 120 mm. Veškeré přípojky ÚT, chlazení, elektro, MaR případne jiné konstrukce nesmí bránit plnému otevření dveří, vysouvání filtru a eliminátoru kapek, obsluze a údržbe rekuperační jednotky.

Uvádění do provozu

Jednotky, které obsahují ventilátory nebo elektrické pohony, může poprvé uvádět do provozu pouze odborník s příslušnou kvalifikací.

Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat:

• čistotu rekuperační jednotky, úplnost a kvalitu montáže
• volnou otáčivost ventilátoru
• provozní napetí dle štítku ventilátoru
• řídicí a provozní napětí na servopohonech
• připojení výměníku na zdroj tepla a chladu
• odvzdušnění výměníku
• funkčnost odtoku kondenzátu a naplnení sifonu
• čistotu filtračních vložek
• pohyblivost klapek
• těsnost připojení rekuperační jednotky na potrubní síť
• uzavření dveří a servisních otvorů jednotky

Před prvním spuštěním jednotky musí být v souladu s ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy. Revize elektrického zařízení“ provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 332000-6-61 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 6: Revize Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi“.

Při prvním spuštení rekuperační jednotky se kontroluje:

• správnost směru otáčení ventilátoru nebo rotačního výměníku podle šipky na skříni
• odběr proudu (nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku)
• proudové ochrany motoru, musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku ventilátorové komory

Po splnění těchto předpokladů je možné uvést rekuperační jednotku do zkušebního provozu. Ve zkušebním provozu je třeba provést zaregulování distribučních elementů na potrubní trase a komplexní zkoušky zařízení, včetne měření výkonu rekuperační jednotky a ověření funkce systému MaR. O výsledku zkoušek musí být vydán písemný doklad. Odborná firma uvádějící jednotku do chodu příp. do zkušebního provozu je povinna zaškolit obsluhu uživatele o cemž musí být proveden písemný doklad. Bez takového dokladu nevstoupí v platnost záruky a zařízení nesmí být uvedeno do trvalého provozu.

Provoz, obsluha a údržba

Pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu klimatizačního zařízení doporučujeme zpracovat místní provozní předpis podle rozsahu a vybavenosti klimatizačního zarízení a místních podmínek, včetně vybavení jednotlivých zařízení bezpečnostními značkami nebo sděleními. Místní provozní předpis musí mimo jiné obsahovat ustanovení tohoto článku.

UPOZORNENÍ:

• pokud jsou prováděny úkony, při nichž dojde k otevření rekuperační jednotky obsahující ventilátory nebo elektrické pohony, je nutné odpojit jednotku od napětí a provést taková opatření, která zabrání neúmyslnému zapnutí v průběhu prací
• rekuperační jednotku je zakázáno provozovat pokud jsou otevřené servisní otvory

Za provozu obsluha kontroluje funkce a činnost všech dílu rekuperačních jednotek, těsnost spojů, dveří a upevnění snímatelných panelů, teplotu médií a dopravovaného vzduchu, zanesení fi ltru prostrednictvím cidel. Soucasne kontroluje stav a funkci provozních souboru, na které je jednotka napojena a s nimiž její správná funkce souvisí, ale nejsou soucástí jednotky.

Jsou to podle typu jednotky zejména:

• elektroinstalace
• systém MaR
• systém ÚT
• systém chlazení
• sanitární (zdravotní) instalace – odtok kondenzátu

Podle provozních podmínek si určí uživatel období mezi dukladnými prohlídkami, nejdéle však jedenkrát za 3 měsíce.

Ventilátory a jištění

Rekuperační jednotka se spouští po připojení na potrubní sít, pro kterou je určena, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátorů. Po spuštení je třeba zkontrolovat správný směr otáčení obežného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátorů. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Některé použité ventilátory jsou vybaveny tepelnou ochranou vinutí motoru, což prakticky omezuje možnost jejich poškození. Při Přetížení motoru tepelná pojistka rozepne ovládací obvod stykače, případně u jednofázových ventilátorů přímo silový obvod. Po vychladnutí motoru pojistka opět sepne. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motorů a elektroinstalace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skřín nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. V průběhu provozu je třeba kontrolovat čistotu obežného kola, v případě potřeby očistit, nečistoty mohou způsobit rozvážení obežného kola a nadměrné vibrace.

Klapky

• kontrola pohyblivosti klapek
• kontrola správného uzavření klapek

Filtry

• pravidelná a častá kontrola zanesení filtru! Interval kontroly se stanoví na základe zkušebního provozu
• pokud jsou filtry zanešené provede se výměna filtračních vložek
• veškeré použité filtrační materiály musí být ekologicky likvidovány

Ohřívače

• jsou-li součástí soustavy vodní ohřívace, je třeba před zacátkem a během zimního období zabezpečit protimrazovou ochranu výměníku
• u ohřívaců kontrolou funkcnosti systému

MaR

• u vodních chladičů vypuštením vody či naplněním nemrznoucí směsí
• při vypouštění výměníku musí být teplota vody nižší než 60 °C
• je-li výměník na zimu vypušten musí být dokonale odstraněna voda z výměníku např. profouknutím tlakovým vzduchem
• v případe znečištění komory se výměníkové plochy čistí horkovodním čisticem s tryskou (WAP). Čistení je nutno provádět s opatrností, aby nedošlo k mechanickému poškození lamel.

Odtok kondenzátu

• kontrola funkčnosti odtoku kondenzátu a sifonu
• sifon je nutno doplňovat vodou pro správnou funkci pachového uzávěru
• před začátkem zimního období provést opatření proti zamrznutí vody v sifonu

Úkony, které musí být obsluhou bezpodmínečne a prokazatelně zajišteny jsou:

• výmena filtračních vložek po jejich zanesení
• kontrola funkce protimrazové ochrany ohrívačů v systému MaR před a během zimního období
• protimrazová ochrana chladičů
• po dobu provozování je uživatel povinen zajistit v souladu s ČSN 33 1500 „Revize elektrických zařízení“ provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve lhůtách stanovených touto normou.

Zemní kolektory

Pokud je ve větracím systému použit zemní kolektor pro předehřev nebo chlazení přívodního čerstvého vzduchu, je nutno bezpodmínečně dodržet provozní předpisy a předpisy pro údržbu dodané výrobcem kolektoru.

Záruka

Nezaručujeme vhodnost použití rekuperačních jednotek pro speciální nebo zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonná záruka platí pouze v případe dodržení všech pokynu pro montáž a údržbu, včetne provedení ochrany motoru.


Porovnání produktů

 Ventilatory.net - ventilátory a díly pro vzduchotechniku

 

tel.: +420 417 565 655
mobil: +420 602 108 426
mobil:
+420 773 553 299
email: obchod@ventilatory.net
web: www.ventilatory.net
   
IČ:
DIČ:
13943324
   CZ6012170846
   
  Ventilatory.net
  Sobědružská 17/9
  417 12 Proboštov
   

Ventilatory.net - Google Maps

Ventilatory.net - Mapy.cz

VSM TEPLICE - Stanislav Med

LEDeshop.cz - LED světelné zdroje